Apavaloae Denis vs Lazar Daniel KOK WORLD SERIES FIGHT weight 85kg.

04.12.2013

Apavaloae Denis vs Lazar Daniel KOK WORLD SERIES FIGHT weight 85kg.

 

Apavaloae Denis vs Lazar Daniel KOKWORLD SERIES FIGHT weight 85kg.